I. A felhasználási feltételek tartalma
1./ A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Szabó DTP & Nyomda Kft. (székhely címe: 1194 Budapest, Zombor utca 59., adószáma: 11898614-2-43, cégjegyzék száma: 01-09-682118, elérhetőség: ugyfelszolgalat@nevjegykartyabolt.hu; a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://www.mementore.hu; http://www.nevjegykartyabolt.hu;  https://nevjegybolt.hu; http://www.szabodtp.hu oldalakon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A jelen weboldal, amely a http://mementore.hu; http://www.nevjegykartyabolt.hu;  https://nevjegybolt.hu; http://www.szabodtp.hu URL alatt érhető el, továbbá, minden ezen oldalakon megjelenített közlemény, nyilatkozat, elemzés, továbbá az oldalt működtető szoftverek és egyéb alkalmazások a Szabó DTP & Nyomda Kft szellemi tulajdonát képezik. Minderre tekintettel a jelen oldalon megjelenített információ másolása, üzleti célú letöltése és felhasználása, tartalmuk átalakítása, más tartalmakkal vagy oldalakkal történő összekapcsolása kizárólag a Szabó DTP & Nyomda Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szabó DTP & Nyomda Kft az alábbiakban részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
2./ Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Szabó DTP & Nyomda Kft bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3./ A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
1./ Üzemeltető nyomdaipari szolgáltatások nyújtásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, amely szolgáltatását nem kizárólag Magyarország területén nyújtja.
Jelen Weboldal célja az Üzemeltető által készített, és a Weboldalon megrendelhető termékek, és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről.
Jelen Weboldal célja a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrált felhasználók személyre szóló tájékoztatása, a webáruház fenntartása és üzemeltetése, az irányadó jogszabályoknak, valamint a portálon közzétett szabályzatoknak megfelelően.

III. Együttműködés a Szolgáltatóval
Az előzőekben részletezett szolgáltatást a fent nevezett Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
1./ A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név; védjegyet sért; mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve; obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, politikai, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés; burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
2./ Jelen szolgáltatást természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, költségvetési szervek, egyházak, iskolák, illetve minden jogképességgel rendelkező személy is igénybe vehetik.
3./ Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és a Szolgáltató rendszerébe integrálja, valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat statisztikai és a Szolgáltató szerint a felhasználó érdekében állónak minősülő közvetlen ajánlattételi célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az oldalon.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

IV. Jogosulatlan tevékenységek
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:
– A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
– Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal-kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
– A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
– Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
– Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
– Nem kívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket az oldalon vagy a fórumban, az oda nem illő, zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
– Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató támogatja vagy hagyta jóvá;
– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
– Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
– Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1./ Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2./ A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3./ A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni.

VI. Felelősségi kérdések
1./ Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban („AS IS”) nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
2./ A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.
3./ A dobozok, valamint a dobozokon belül a linkek kialakított sorrendje nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
4./ A Szolgáltatás használatáért vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, illetve egyéb következményért – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
5./ Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
6./ Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
7./ A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

VII. Szavatosság kizárása
1./ A Szolgáltató és annak társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a szolgáltatáson (oldalon) elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.
2./ Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
3./ Minden, a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Nyíregyházi Városi Bíróság vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
4./ A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatainak védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
5./ Az oldal tartalma kizárólag információközlés. A weboldal sem a magyar, sem a külföldi jog szabályai szerint eladási vagy vételi ajánlattételnek nem minősül. Konkrét kötelezettségvállalás kizárólag munkatársainkkal történő előzetes konzultációt követően személyre szabottan és kifejezetten történhet, akár a Szolgáltató, akár annak bármely partnere részéről.
6./ Szolgáltató nem felelős a weboldalhoz kapcsolódóan linkkel vagy másként elérhető más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalak tartalmáért. Nem felel ezen felül a Szolgáltató ezen, más szolgáltatók által üzemeltetett weboldal folyamatos elérhetőségéért, az azok URL-jéhez történő linkkapcsolat folyamatos fennállásáért és teljes működőképességéért.
7./ Semmilyen esetben nem felel a Szolgáltató azon veszteségekért vagy károkért (beleértve, de nem kizárólagosan: járulékos vagy közvetett károkat és elmaradt vagyoni előnyöket), amelyek a szolgáltatott weboldal használata, az azon található bármely tartalom felhasználása, megtekintése, lehívása, az azokon talált bármely információ vagy abból levont következtetés felhasználása, illetve a weboldal más szolgáltatók weboldalaival történő összekapcsolódása által vagy ezek bármelyikével összefüggésben keletkeztek.
8./ Nem felel a Szolgáltató a weboldal elérésével kapcsolatos műszaki zavarokért, így különösen, de nem kizárólag szerverhibáért, telekommunikációs kapcsolat zavaraiért vagy hiányaiért a szolgáltatott weboldal vagy egyes részei hozzáférésének kimaradásáért vagy hiányáért, az ezekből származó bármilyen adatvesztésekért.
9./ Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

VIII. Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

IX. Egyéb rendelkezések
1./ A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik.
2./ A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi címen teheti meg: ugyfelszolgalat@nevjegykartyabolt.hu